Opłaty za przedszkole

Opłata za przedszkole widoczna jest w dzienniku elektronicznym VULCAN

Proszę o wpis w tytule przelewu : Imię i nazwisko dziecka.

Numer konta bankowego Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kępnie oraz kwota do zapłaty wyświetla się  w zakładce „Nowe opłaty”

Płatność do 20 dnia każdego miesiąca

W GRUDNIU 2023R. - ZMIANA NUMERU KONTA, NA KTÓRY BĘDĄ DOKONYWANE WPŁATY

Zgodnie z zarządzeniem Nr 3/2022 z 3 stycznia 2022r.  w sprawie uzgodnienia warunków korzystania ze stołówki zorganizowanej  w Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Kępnie, w tym wysokości opłat za posiłki oraz upoważnienia dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 5   do udzielania zwolnień z opłat za posiłki.

DZIENNA STAWKA WYNOSI:

ZA 2 POSIŁKI - 6 ZŁ 

ZA 3 POSIŁKI -8 ZŁ

Opłata za posiłki nie jest naliczona w przypadku zgłoszenia nieobecności dziecka do godz. 8 rano bieżącego dnia. Zgłoszenia nieobecności rodzice mogą  dokonać osobiście w dzienniku Vulcan lub w aplikacji dzienniczek lub u nauczyciela, który dokona wpisu w elektronicznym dzienniku.

W przypadku wcześniejszego wyjścia dziecka z przedszkola opłata naliczana jest za wszystkie deklarowane posiłki.

OPŁATA ZŁOTÓWKOWA  (  za zajęcia opiekuńczo wychowawcze ) od 1.09.2023r ulega waloryzacji i wynosi 1,30 zł 

 Dzieciom sześcioletnim - realizującym  obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego nie nalicza się opłaty złotówkowej. Rodzice tych dzieci ponoszą wyłącznie koszty wyżywienia.

- Godziny za czas pobytu  - rejestrowane są godziny faktycznego pobytu dziecka poza bezpłatną realizacją podstawy programowej w godzinach : 8-13 czyli rozpoczęte godziny od 6,30- 8 oraz od 13-16.

W przypadku nie zarejestrowania godziny wyjścia dziecka z przedszkola system automatycznie zakończy pobyt dziecka z chwilą zamknięcia przedszkola - o godz. 16

Na podstawie  Uchwały Rady Miejskiej w Kępnie z dnia  3 sierpnia 2023r, Nr. L XVIII/466/2023 z dniem 1.09.2023r. ulega zmianie stawka za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu poza bezpłatnym nauczaniem, wychowaniem  i opieką – realizacją podstawy programowej w czasie 5 godzin dziennie z 1,14zł na 1,30zł.

 

ZAJĘCIA NIEODPŁATNE DLA WSZYSTKICH DZIECI  W RAMACH PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

JĘZYK ANGIELSKI, ZAJĘCIA RUCHOWE Z ELEMENTEM TAŃCA

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE W RAMACH POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ :

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE, ZAJĘCIA KOREKCYJNO KOMPENSACYJNE,  GIMNASTYKA KOREKCYJNA (na wskazanie lekarskie), ZJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM I PEDAGOGIEM SPECJALNYM

Script logo