PAŹDZIERNIK

Grupa IV, V, VI

Krąg tematyczny: Moje przedszkole, moja szkoła

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Rozróżnia wybrane przybory szkolne.

Nazywa po angielsku wybrane przybory szkolne oraz inne przedmioty i osoby związane z przedszkolem i szkołą.

Wskazuje przedmioty, które nie pasują do pozostałych.

Powtarza rytuały związane z tokiem zajęć.

Odpowiada na pytania nauczyciela, wykorzystując proste zwroty w języku angielskim lub używając języka polskiego.

Reaguje na polecenia nauczyciela wydawane w języku angielskim.

Śpiewa piosenkę i ilustruje ją ruchem.

Wskazuje różnice między rysunkami.

Zgodnie współpracuje z innymi dziećmi i przestrzega ustalonych reguł.

Chętnie bierze udział w zabawach ruchowych i grach dydaktycznych.

Rozróżnia przyimki in, on, under.

Przyporządkowuje obrazki do odpowiednich nazw przedmiotów.

Określa emocje bohatera historyjki.

Na podstawie wysłuchanych nagrań wskazuje na obrazkach wybrane przedmioty.

Liczy na obrazku wskazane elementy.

Rozumie historyjkę opowiadaną z wykorzystaniem obrazków.

 

Słownictwo:

bag – plecak , book – książka ,rubber - gumka, pencil – case - piórnik, crayons - kredki, pencil - ołówek, teacher - nauczyciel, chair – krzesełko, table – stół.

Odpowiadanie na pytanie: Where is .. ?

Wykonywanie poleceń: Show me … Give me…

Script logo