Zamierzenia dydaktyczno wychowawcze na listopad

GRUPA I

Krąg tematyczny : Jestem Polką i Polakiem 
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Kształtowanie pożądanych postaw ‒ postawy patriotycznej

• Rozbudzanie poczucia przynależności narodowej

• Rozpoznawanie godła, hymnu i barw narodowych Polski

Krąg tematyczny: Hula, psoci, hałasuje, to jesienny wiatr figluje
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Rozbudzanie ciekawości i dociekliwości badawczej.

• Budowanie prostych konstrukcji latających
• Konstruowanie instrumentów wydających dźwięki, dętych.
• Bogacenie czynnego słownika dzieci.

Krąg tematyczny: Parasole czas wyciągać, jesień w pełni, deszcz nadciąga 
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Rozumienie potrzeby ubierania się stosownie do panujących warunków pogodowych.

• Rozbudzenie postawy badacza zjawisk przyrodniczych i fizycznych.
• Bogacenie doświadczeń estetycznych i twórczych.

Krąg tematyczny: Wszyscy razem się bawimy, wszystkie strachy przegonimy 
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Oswajanie strachu przed nieznanym i własną wybujałą wyobraźnią.

• Doskonalenie znajomości kolorów i barw.

• Poznanie zwierząt prowadzących nocny tryb życia.
• Nabieranie pewności w wypowiadaniu własnego zdania w rozmowie na określony temat.GRUPA II

Cele ogólne

Obszar fizyczny

 • aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych, rytmicznych, muzycznych i naśladowczych

 • aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach porannych

 • wdrażanie do podejmowania prób prowadzenia ćwiczeń porannych (proponowania kolejnych ćwiczeń)

 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej

Obszar emocjonalny

 • rozwijanie umiejętności nazywania i wyrażania własnych emocji i uczuć

 • wdrażanie do szanowania i rozumienia uczuć i emocji innych (ludzi i zwierząt)

 • kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami

Obszar społeczny

 • kształtowanie umiejętności komunikowania się z dziećmi i dorosłymi, wyrażania swoich oczekiwań społecznych wobec innych osób, grupy

 • kształtowanie umiejętności społecznych – posługiwanie się imieniem i nazwiskiem, nazwą miejscowości zamieszkania, nazwą kraju (elementy składowe adresu)

 • kształtowanie przynależności i tożsamości narodowej (jestem Polakiem, mieszkam w Polsce)

 • doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów, koleżanek i dorosłych w różnych sytuacjach

 • wdrażanie do oceny własnego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmowanie, tworzenie i respektowanie zasad i reguł w zabawach grupowych

 • budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupach

 • wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad podczas zabawy

Obszar poznawczy

 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się pełnym zdaniem na dany temat (na temat własnego miejsca zamieszkania, drogi, jaką dziecko pokonuje z domu do przedszkola i z przedszkola do domu)

 • kształtowanie umiejętności syntezy i analizy wzrokowo-słuchowej

 • usprawnianie funkcji słuchowej i wzrokowej (rozpoznawanie liter „t”, „T” wśród innych liter, rozróżnianie głoski „t” w nagłosie i wygłosie)

 • kształtowanie umiejętności globalnego rozpoznawania napisów

 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego (podróżowanie różnymi środkami lokomocji, różnymi trasami, do różnych miejsc)

 • kształtowanie orientacji przestrzennej – określanie położenia przedmiotów względem własnej osoby (stosowanie zwrotów: „przede mną”, „za mną”, „obok mnie”, „z prawej strony”, „z lewej strony”, „blisko”, „bliżej”, „daleko”, „dalej”)

 • kształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciami matematycznymi („mały”, „mniejszy”, „mniej”, „duży”, „większy”, „dużo”, „tyle samo”, „o tyle więcej”, „o tyle mniej”)

 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności

 • doskonalenie umiejętności przeliczania przedmiotów

 • rozwijanie sprawności grafomotorycznejGRUPA III

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

 

Rozumienie potrzeby ubierania się stosownie do panujących warunków pogodowych i dbania o zdrowie;

Rozbudzanie postawy badacza zjawisk przyrodniczych i fizycznych;

Wzbogacenie doświadczeń estetycznych i twórczych dzieci;

Rozbudzanie intuicji geometrycznej, dostrzeganie kształtu trójkąta wśród innych figur.

Pokonywanie strachu przed nieznanym i wytworami własnej wyobraźni;

Zwrócenie uwagi na przyjemną stronę zabawy i wartości z niej płynące;

Doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała;

Usprawnianie i wzmacnianie sprawności manualnej dłoni, palców – przygotowanie do pisania;

Wyrabianie pewności w wypowiadaniu własnego zdania w rozmowie na określony temat.

 

GRUPA IV

TEMATYKA

 1. Przygotowania do zimy.

 2. Polska moja ojczyzną.

 3. Na starej fotografii.

 4. Jesienna muzyka.

 5. Ciepło i miło.

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZE:

 • Poznanie sposobów właściwego przygotowania się ludzi do okresu zimy (gromadzenie zapasów) oraz sposobów przetwarzania owoców i warzyw.

 • Rozumienie konieczności dostosowania odzieży do panujących warunków atmosferycznych i temperatury.

 • Rozpoznawanie i nazywanie na fotografiach członków rodziny, rozumienie pojęcia „rodzina wielopokoleniowa”

 • Rozwijanie umuzykalnienia, umiejętności rytmicznych. Odzwierciedlanie ruchem nastroju melodii. Akompaniowanie do muzyki za pomocą instrumentów oraz innych dostępnych przedmiotów. Poznanie pojęć związanych z muzyką orkiestra, dyrygent, nuty.

 • Rozbudzenie szacunku i miłości do naszej ojczyzny.

 • Rozwijanie inwencji twórczej, sprawności manualnych.

 • Klasyfikowanie elementów, porównywanie liczebności zbiorów, właściwe stosowanie określeń dużo, mało oraz określających położenie przedmiotów nad, pod, za, na. Nabywanie umiejętności przeliczania w zakresie 8.

 • Budowanie rozbudowanych wypowiedzi poprawnych pod względem gramatycznym.

GRUPA V

Krąg tematyczny:

 1. Poznajemy świat wokół nas

 2. Jestem Polką, jestem Polakiem

 3. Dawno, dawno temu w Polsce

 4. Niesamowita podróż w czasie

Cele ogólne

Obszar fizyczny

 • aktywny udział w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych

 • wdrażanie do aktywnego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych

 • wdrażanie do przestrzegania zasad fair play podczas zabaw z elementem rywalizacji

 • rozwijanie sprawności ruchowej poprzez aktywny udział w zabawach rytmicznych, muzycznych i naśladowczych

Obszar emocjonalny

 • kształtowanie umiejętności wyrażania własnych doznań i przeżyć w kontaktach ze sztuką

 • budzenie emocjonalnego stosunku do świata przyrody

 • kształtowanie pożądanych postaw ‒ postawy patriotycznej

 • budzenie uczucia miłości i przywiązania do własnej ojczyzny

 • budzenie szacunku do mądrości ludowych przekazywanych w legendach

Obszar społeczny

 • kształtowanie pożądanych zachowań (bezpieczeństwo) w kontaktach z przyrodą (rośliny, zwierzęta)

 • wdrażanie do poszanowania przyrody ożywionej i nieożywionej

 • rozbudzanie poczucia przynależności narodowej

 • kształtowanie poczucia przynależności do Europy

Obszar poznawczy

 • wdrażanie do prowadzenia samodzielnych obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie jesienią

 • zapoznanie z drukowaną i pisaną literą „T”, „t”

 • doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 5

 • dodawanie i odejmowanie na konkretach (typu: 2 i 3 ile to?; bez wprowadzenia pojęć „dodawanie” i „odejmowanie”)

 • wdrażanie do poprawnego stosowania liczebników głównych i porządkowych

 • doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi na określony temat

 • rozwijanie sprawności grafomotorycznej

 • rozwijanie słuchu fonematycznego

 • rozpoznawanie godła, hymnu i barw narodowych Polski

 • wzbogacenie wiedzy na temat swojego kraju i jego stolicy

 • wprowadzenie nazw „Europa”, „Unia Europejska”

 • zapoznanie z drukowaną i pisaną literą „L”, „l”

 • wdrażanie do czytania

 • kształtowanie umiejętności mierzenia długości przedmiotów za pomocą różnych miar

 • zaznajamianie z miejscami (Kraków, Warszawa, Toruń), postaciami, wydarzeniami historycznymi mającymi ważne znaczenie dla naszego kraju

 • rozwijanie umiejętności słuchania, zadawania pytań i odpowiadania na pytania

 • rozwijanie logicznego myślenia przez odróżnianie elementów świata fikcji od realnej rzeczywistości

 • zapoznanie z drukowaną i pisaną literą „U”, „u”

 • poznanie obrazu graficznego liczby 6

 • doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 6 (w przód i wspak)

 • kształtowanie poczucia czasu – wskazywanie zmian, co było dawniej, co jest dziś, jak zmienił się świat

 • wdrażanie do formułowania wypowiedzi w formie zdań

 • zapoznanie z drukowaną i pisaną literą „K”, „k”

 • wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter

 • wdrażanie do czytania globalnego

 • doskonalenie syntezy i analizy słuchowo-wzrokowej, niezbędnej do nauki czytania

 • poznanie obrazu graficznego liczby 7

 

 

GRUPA VI

1.       Listopadowe wspomnienia

2.      Jesienna pogoda

3.      Zwierzęta domowe

4.      Zimno, coraz zimniej

 

Cele ogólne:

·         rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego na podstawie informacji o relacjach rodzinnych, doskonalenie czytania metodą sylabową, wprowadzenie litery M, m jak mapa;

·         kształtowanie poczucia przynależności do rodziny, rozwijanie percepcji wzrokowej; stosowanie określeń ilustrujących następstwo czasu: wcześniej, później, na początku, następnie, na końcu; wprowadzenie cyfry i liczby 3;

·         rozwijanie słownika czynnego o pojęcie drzewo genealogiczne; doskonalenie umiejętności tworzenia drzewa genealogicznego swojej rodziny;

·         poszerzanie wiedzy dotyczącej obiegowego ruchu ziemi, rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez utrwalenie przemienności rytmu dzień – noc;

·         poznanie zjawiska skraplania się pary wodnej i jego skutków dla środowiska przyrodniczego; rozwijanie słuchu fonematycznego;

·         utrwalanie pojęć związanych ze zmianami pogody w cyklu pór roku, rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach dotyczących jesienniej pogody, wprowadzenie litery T, t jak termometr;

·         samodzielne wyszukiwanie informacji o zwierzętach domowych z różnych źródeł; wprowadzenie litery D, d na przykładzie wyrazu deska;

·         poszerzanie wiedzy na temat klasyfikacji zwierząt (ssaki, gady, płazy, ptaki, ryby); rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez tworzenie i nazywanie zbiorów obiektów; wprowadzenie cyfry i liczby 4;

·         kształtowanie odpowiedzialności związanej z opieką nad zwierzętami domowymi; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach związanych ze zwierzętami domowymi;

·         rozwijanie poczucia wspólnoty, integrowanie grupy przedszkolnej; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez odtwarzanie rytmów 3–4 elementowych słuchowo-ruchowych; utrwalenie informacji o niedźwiedziach jako dzikich zwierzętach (bezpieczeństwo); rozwijanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji w różnych źródłach; doskonalenie myślenia przyczynowo-skutkowego – układanie historii na zadany temat;

·         rozwijanie umiejętności samodzielnego korzystania z książek i ilustracji, kształtowanie odpowiedzialności za własną pracę; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach związanych ze zwierzętami zasypiającymi na zimę; wprowadzenie cyfry i liczby 5;

·         utrwalanie informacji o zwierzętach gromadzących zapasy na zimę; posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi; wprowadzenie litery Y, y jak w wyrazie buty;

·         rozpoznawanie i nazywanie ptaków pozostających na zimę w Polsce oraz przylatujących podczas zimy; rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez wskazywanie podobieństw i różnic pomiędzy obrazkami i wyrazami;

·         rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez odczytywanie map i planów, zaznaczanie biegunów na globusie; rozpoznawanie i nazywanie zwierząt żyjących na obu biegunach; rozwijanie pamięci wzrokowej poprzez odtwarzanie obrazków;

·         rozwijanie poczucia odpowiedzialności i empatii w stosunku do zwierząt; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez stosowanie liczebników porządkowych.

Script logo