Zamierzenia wychowawczo dydaktyczne na czerwiec 2020

GRUPA II

Cele ogólne
Obszar fizyczny

 • aktywne uczestniczenie w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, w tym z przyborami i zabawach naśladowczych
 • samodzielne wykonywanie podstawowych czynności higienicznych
 • kształtowanie sprawności ciała i koordynacji w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie

Obszar emocjonalny

 • szanowanie uczuć i emocji swoich i innych osób
 • tworzenie i wdrażanie swoich własnych strategii działania

Obszar społeczny

 • zgodne współdziałanie z dziećmi w zabawie i pracach użytecznych
 • respektowanie norm społecznych, reguł gier i zabaw grupowych tworzonych spontanicznie podczas zabaw dowolnych
 • posługiwanie się swoim imieniem, nazwiskiem, adresem
 • wdrażanie do odpowiedzialnego, sumiennego i rzetelnego wykonywania podejmowanych zadań i obowiązków

Obszar poznawczy

 • budowanie czynnego i biernego słownictwa dziecka (słownictwo dotyczące rodziny, czasu wolnego, gier i zabaw, praw i obowiązków dziecka, zawodów wykonywanych przez rodziców, zjawisk przyrodniczych)
 • posługiwanie się językiem w mowie zrozumiałej dla innych, wyrażanie swojego rozumienia świata za pomocą języka mówionego
 • doskonalenie umiejętności zadawania pytań i odpowiadania na nie
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat historyjki obrazkowej (swobodne wypowiedzi)
 • klasyfikowanie przedmiotów ze względu na wybraną cechę
 • rozróżnianie podstawowych figur geometrycznych
 • odtwarzanie układów przedmiotów i tworzenie własnych
 • podejmowanie samodzielnej aktywności poznawczej: zagospodarowanie kącika zdrowia, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi
 • czynnościowe dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej
 • określanie kierunków na kartce
 • eksperymentowanie ruchem rozwijające wyobraźnię muzyczną, muzykowanie z użyciem instrumentów i innych źródeł dźwięku
 • wdrażanie do słuchania i śpiewania piosenek

GRUPA III

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne 

 1. Ja  i moja rodzina
 2. Z końca świata czy zza ściany to przyjaciel nasz kochany
 3. Wyprawa do ZOO
 4. Wesołe wakacje
 • Stwarzanie okazji do dostrzegania odmienności i autonomii drugiego człowieka;
 • Doskonalenie tańców, piosenek poznanych podczas zajęć rytmicznych;
 • Budzenie zainteresowania literaturą dla dzieci przez recytowanie wierszy i czytanie opowiadań;
 • Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy oraz ćwiczenia organizowane i spontaniczne
 • Rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć, kształcenie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa;
 • Rozwijanie postawy badawczej i umiejętności obserwacji oraz budzenie dziecięcej ciekawości w poznawaniu środowiska przyrodniczo-społecznego;
 • Tworzenie okazji do podziwiania otaczającego świata przyrody, tego najbliższego i odległego – egzotycznego;
 • Prowadzenie ćwiczeń ortofonicznych rozwijających mięśnie narządów mowy;
 • Umożliwienie doświadczeń w mówieniu na zadany temat i byciu słuchanym;
 • Wspieranie samodzielnych, twórczych działań dzieci.
 • Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz samorzutne;
 • Dostarczenie dzieciom wiedzy o przyrodzie i środowisku społecznym, typach krajobrazów
 • Stwarzanie sytuacji do bezpośredniego kontaktu z przyrodą jako źródłem marzeń, przeżyć i doznań; - Rozwijanie mowy i myślenia przez samodzielne wypowiedzi na temat zbliżających się wakacji – mówienie o swoich marzeniach;
 • Aranżowanie sytuacji sprzyjających nawiązywaniu życzliwych kontaktów z ludźmi.

GRUPA IV

TEMATYKA 

 1. Wiosenna łąka.
 2. Zwierzęta.
 3. Wakacje tuż, tuż.
 4. Lato nowa pora roku.

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZE

 • Podziwianie piękna wiosennej łąki, zwrócenie uwagi na bogactwo roślin, owadów i innych zwierząt oraz ukazanie ich pożyteczności dla przyrody i ludzi.
 • Poznanie etapu rozwoju żaby.
 • Rozwijanie wrażliwości na potrzeby zwierząt hodowanych w domu, zwrócenie uwagi na ich potrzeby i zwyczaje. Rozumienie konieczności zachowania ostrożności wobec nieznanych zwierząt.
 • Poznanie wybranych gatunków zwierząt mieszkających w zoo.
 • Utrwalenie wcześniej poznanych regionów naszego kraju (charakterystycznych cech), jako miejsca na wakacyjny wypoczynek.
 • Poznanie charakterystycznych cech lata (długie dni, wyższa temperatura, zjawiska atmosferyczne) oraz zasad bezpiecznych zabaw w okresie wakacji.
 • Poznanie zjawiska powstania tęczy.
 • Rozwijane wrażliwości słuchowej poprzez ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej, jako przygotowanie do czytania i pisania.
 • Rozwijanie umiejętności związanych z porządkowaniem, klasyfikowaniem, przeliczaniem w zakresie 9.
 • Zachęcanie i motywowanie do codziennego pobytu na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i sprawności fizycznej.
 • Uświadamianie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia.

GRUPA V

TEMATYKA:

 1. Sporty letnie
 2. Wyjątkowe smaki lata
 3. Zwierzęta na wsi
 4. Wkrótce wakacje

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne

Obszar fizyczny

 • wdrażanie do dbania o swoje zdrowie, sprawność fizyczną i bezpieczeństwo
 • aktywne uczestnictwo w różnych formach ruchu
 • rozwijanie poczucia rytmu
 • wdrażanie do aktywności ruchowej na świeżym powietrzu
 • ćwiczenie sprawności manualnej poprzez ćwiczenia graficzne i konstrukcyjne

Obszar emocjonalny

 • rozwijanie umiejętności panowanie nad swoimi emocjami podczas gier i zabaw z elementami współzawodnictwa
 • doskonalenie umiejętności wyrażania własnych emocji
 • kształtowanie umiejętności odreagowania napięć
 • wdrażanie do budowania postawy proekologicznej, pełnej szacunku do świata zwierząt i roślin
 • rozwijanie umiejętności występowania przed publicznością
 • budowanie wrażliwości na potrzeby zwierząt
 • uwrażliwienie na piękno różnorodnych zjawisk, zarówno przyrodniczych, jak i społecznych

Obszar społeczny

 • wdrażanie do współdziałania w zabawie zgodnie z zasadami fair play
 • używanie zwrotów grzecznościowych w różnych sytuacjach
 • kształtowanie właściwej postawy wobec innych
 • poznanie pracy rolnika
 • wdrażanie do samodzielności i wykonywania prac porządkowych
 • wdrażanie do zgodnej współpracy w zespołach

Obszar poznawczy

 • kształcenie umiejętności analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej
 • przypomnienie i utrwalenie poznanych liter
 • zapoznanie z literą „ą”
 • rozwijanie umiejętności tworzenia wyrazów z sylab
 • kształcenie umiejętności czytania prostych wyrazów i zdań
 • kształtowanie umiejętności kodowania
 • doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się różnorodnymi technikami plastycznymi
 • rozwijanie słuchu fonematycznego
 • doskonalenie sprawności manualnej
 • budowanie zainteresowania tekstem literackim
 • wzbogacanie czynnego i biernego słownictwa dziecka
 • wdrażanie do zachowań prozdrowotnych i higienicznych
 • kształtowanie kompetencji matematycznych w zakresie porównywania zbiorów
 • doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach
 • wzbogacanie słownictwa i wiedzy o świecie
 • rozwijanie zainteresowań kulinarnych
 • rozwijanie wyobraźni twórczej
 • usprawnianie pracy analizatora słuchowego
 • doskonalenie sprawności grafomotorycznej
 • doskonalenie umiejętności tworzenia dłuższych wypowiedzi na różne tematy
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej
 • rozwijanie mechanizmów uczenia się
 • budowanie zainteresowania regionami Polski
 • kształtowanie twórczej postawy, kreatywności

 

GRUPA VI

TEMATYKA

 1. Dzień dziecka
 2. Zwierzęta małe i duże
 3. Lato
 4. Wakacje!

Cele ogólne

 • zapoznanie dzieci z uniwersalnymi prawami i obowiązkami dzieci na całym świecie; rozpoznawanie i identyfikowanie symboli graficznych; doskonalenie umiejętności przeliczania słów w zdaniach; doskonalenie umiejętności czytania;
 • poszerzanie zasobu słownictwa, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez zabawy ruchowe,
 • rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez wprowadzenie znaku „–”;
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania kontynentów na mapie; tworzenie kolekcji zwierząt na podstawie mapy świata, rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez posługiwanie się modelami monet i banknotów;
 • wdrażanie do samodzielnego poszukiwania informacji o zwierzętach w różnych źródłach (książki, ilustracje, albumy); rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach; określanie głoski w nagłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej;
 • utrwalenie zasad bezpieczeństwa podczas kontaktu z nieznajomymi zwierzętami; poszerzanie zasobu słownictwa o pojęcia związane z pierwszą pomocą;
 • rozwijanie kompetencji językowych poprzez wdrażanie do rozumienia żartów słownych i obrazkowych;
 • utrwalanie zasad bezpiecznego zachowania się podczas burzy, ćwiczenie umiejętności matematycznych poprzez odtwarzanie treści opowiadań ilustrowanych,
 • wspomaganie umiejętności matematycznych rytmicznych poprzez stosowanie nazw dni tygodnia; tworzenie kalendarza letniej pogody; doskonalenie umiejętności różnicowania samogłosek i spółgłosek;
 • kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami malarskimi; doskonalenie umiejętności określania kierunków na kartce papieru; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach;
 • utrwalenie zasad bezpieczeństwa, w tym bezpiecznego poruszania się po szlakach turystycznych;
 • określanie głoski w nagłosie i wygłosie słów związanych z morzem, tworzenie łańcucha skojarzeń językowych;
 • przygotowanie do rozstania z przedszkolem i przedszkolnymi przyjaciółmi; wskazanie sposobów na podtrzymanie kontaktu z przyjaciółmi z grupy;
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez zabawy ruchowe; 

 

Script logo