Zamierzenia wychowawczo dydaktyczne na grudzień 2019

GRUDZIEŃ

GRUPA I

Krąg tematyczny: Zasypało cały świat, nocą śnieżek z nieba spadł

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Uwrażliwienie na naturalne piękno zimy i zimowego krajobrazu.

Doskonalenie umiejętności wypowiedzi oraz bogacenie słownika czynnego dzieci.

Wzbogacanie wiedzy przez przeprowadzanie doświadczeń i zabawy badawcze.

Tworzenie prac plastycznych

Przygotowanie do występów publicznych – jasełka

Czynny udział w dekoracji drzewka świątecznego i sali.

Krąg tematyczny: Porządkami czas się zająć, zaraz goście przybywają

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za najbliższe otoczenie, porządek i czystość w nim panujące.

Poznanie czynności gospodarczych wykonywanych w domu.

Zaangażowanie w czynności prospołeczne.

Przygotowanie do występów publicznych – jasełka

Krąg tematyczny: W całym domu pachnie lasem, to już święta są za pasem

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Wprowadzenie świątecznego nastroju.

Przybliżenie dzieciom tradycji świątecznych Bożego Naradzenia.

Integrowanie dzieci i ich rodzin z przedszkolem – Jasełka

Udział w występach publicznych, zaprezentowanie swoich umiejętności

 

GRUPA II

Cele ogólne

 

Obszar fizyczny

 • kształtowanie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała w różnych sytuacjach

 • aktywne uczestnictwo w różnych ćwiczeniach ruchowych z przyborami

 • rozwijanie sprawności i zwinności ruchowej przez zabawy ruchowe

 • wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas spacerów i wycieczek

Obszar emocjonalny

 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi

 • wyrażanie swoich emocji i uczuć stosownie do sytuacji

 • kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami w różnych sytuacjach

 • wdrażanie do kulturalnego komunikowania własnych potrzeb i oczekiwań (oczekiwania wobec prezentu)

Obszar społeczny

 • wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole, podporządkowanie się określonym zasadom

 • wdrażanie do komunikowania się z dziećmi i osobami dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych

 • kształtowanie umiejętności okazywania szacunku i wdzięczności członkom rodziny

Obszar poznawczy

 • wspomaganie rozwoju mowy oraz umiejętności komunikacyjnych

 • rozbudzanie zainteresowania światem liter

 • wyszukiwanie wyrazów rozpoczynających się wskazaną literą

 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat swojej rodziny

 • wdrażanie do poprawnego posługiwania się poznanymi pojęciami: „kuzyn”, „wujek”, „krewny”, „stryjek”, „ciocia”, „prababcia”, „pradziadek”, „szwagier”, „siostrzenica”, „bratanek”

 • kształtowanie umiejętności zadawania pytań i odpowiadania na nie

 • poznanie obrazu graficznego głoski „d” – litery „D”, „d”

 • wdrażanie do globalnego czytania

 • wspomaganie myślenia operacyjnego – kształtowanie pojęcia liczby

 • zapoznanie z graficznym zapisem liczby „8”

 • wdrażanie do posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 1–8

 • kształtowanie matematycznego myślenia w zakresie orientacji w przestrzeni, stosowania pojęć odnoszących się do położenia przedmiotów w przestrzeni: „po prawej”, „po lewej”, „z tyłu”, „z przodu”, „obok”, „między”

 

GRUPA III

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 

Zasypało cały świat, nocą śnieżek z nieba spadł

Porządkami czas się zająć, goście zaraz przybywają

W całym domu pachnie lasem, to już święta są za pasem

 

Uwrażliwienie na naturalne piękno zimy i zimowego krajobrazu;

Doskonalenie umiejętności wypowiedzi oraz bogacenie słownika czynnego dzieci;

Wzbogacanie wiedzy przez przeprowadzanie doświadczeń i zabawy badawcze;

Zapoznanie z wybranymi utworami literatury dla dzieci;

Tworzenie prac plastycznych inspirowanych słowem mówionym.

 

Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za porządek i czystość w najbliższym otoczeniu;

Pogłębianie w dzieciach uczucia przywiązania do rodziny, potrzeby niesienia pomocy na miarę możliwości;

Wielozmysłowe poznawanie otaczającego świata (węch, dotyk);

Doskonalenie wypowiedzi ustnych, prezentowanie własnych doświadczeń i własnego punktu widzenia;

Zaangażowanie dzieci w czynności prospołeczne.

 

Stworzenie okazji wielozmysłowego poznawania otaczającego świata (dotyk, węch);

Przybliżenie dzieciom tradycji świątecznych Bożego Narodzenia;

Wdrażanie do estetycznego wykonywania ozdób choinkowych, czynny udział w dekoracji drzewka świątecznego w sali;

Integrowanie dzieci i ich rodzin z przedszkolem przez uczestnictwo w uroczystości grupowej.

 

GRUPA IV

 1. Ciepło i miło.

 2. Zwierzęta zimą.

 3. Świąteczne zwyczaje.

 4. Spotkanie przy wigilijnym stole.

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC GRUDZIEŃ:

 

 • Rozumie znaczenie pracy krawcowej oraz wymieni narzędzia i przybory, z których korzysta.

 • Wie jak należy ubierać się stosownie do panującej pogody i temperatury.

 • Zna upodobania smakowe zwierząt leśnych i ptaków odwiedzających nasze karmniki.

 • Rozumie konieczność pomocy zwierzętom i ptakom w okresie zimy.

 • Rozpoznaje i nazywa ptaki, określi ich wygląd.

 • Uważnie śledzi akcję utworu.

 • Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 7 oraz rozpoznaje i nazywa figury geometryczne.

 • Zna tradycje i zwyczaje związane ze Świętami Bożego Narodzenia; dzieli się spostrzeżeniami i doświadczeniami z domu rodzinnego.

 • Starannie wykonuje prace plastyczne i doprowadza je do końca.

 

GRUPA V

 1. Jak być dobrym dla innych

 2. Boże Narodzenie

 3. Jasełka w przedszkolu

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Obszar fizyczny

 • rozwijanie sprawności ruchowej (motoryka duża, motoryka mała)

 • rozwijanie sprawności manualnej (grafomotoryka)

Obszar społeczny

 • kształtowanie zdolności dzielenia się oraz sprawiania radości innym poprzez oferowanie prostej pomocy, miłe słowo i gest, przygotowane samodzielnie niespodzianki

 • uczenie nawiązywania bliskiego, serdecznego kontaktu z innymi osobami

 • kształtowanie postaw prospołecznych (pomaganie słabszym i potrzebującym – ludziom i zwierzętom)

Obszar emocjonalny

 • kształtowanie umiejętności wyrażania emocji i uczuć w społecznie akceptowany sposób

 • uwrażliwienie na potrzeby innych (aby dobro otrzymać, trzeba dobro dać)

 • kształtowanie uczuć i emocji dziecka związanych ze współczuciem i empatią oraz umiejętnością odczytywania uczuć i potrzeb innych osób – zarówno najbliższych, jak i osób spotykanych okazjonalnie

 • wywołanie radosnego nastroju, spowodowanego zbliżającymi się świętami i obecnością bliskich osób

 • rozwijanie postawy współdziałania jako podstawy budowania współpracy, nawiązywanie dobrych i szczęśliwych relacji z innymi ludźmi

 • wywołanie radosnego nastroju, spowodowanego zbliżającymi się świętami i obecnością bliskich osób

Obszar poznawczy

 

 • utrwalenie umiejętności porównywania liczebności zbiorów i stosowania określeń: więcej, mniej, tyle samo

 • kształtowanie poczucia rytmu i umiejętności interpretacji muzyki ruchem

 • kształcenie umiejętności sprawnego posługiwania się cyframi i znakami „<”, „>”, „=”

 • poznanie drukowanej i pisanej litery „y”

 • wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter

 • wdrażanie do czytania globalnego

 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych (ptasia stołówka, stołówka zwierząt leśnych, sposoby dokarmiania zwierząt, nazwy ptaków, które dokarmiamy zimą)

 • doskonalenie umiejętności śpiewania poznanych piosenek oraz recytowania poznanych wierszy

GRUPA VI

1.      Grudniowe życzenia

2.      Święta za pasem

3.      Świąteczne tradycje

Cele ogólne:

·         swobodne wypowiadanie się na temat swoich pragnień i marzeń; rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej; wprowadzenie liczby i cyfry 6 w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym;

·         doskonalenie umiejętności ilustrowania ruchem opowieści; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez nazywanie kierunków na kartce papieru, odczytywanie charakterystycznych punktów na mapie – wskazywanie miejsca zamieszkania Mikołaja;

·         wprowadzenie litery K, k na przykładzie wyrazu koperta, rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez podejmowanie czynności dodawania i odejmowania w codziennych sytuacjach, pisanie kartki pocztowej;

·         rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez stosowanie liczebników porządkowych; utrwalenie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z różnych sprzętów;

·         rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez mierzenie długości ubrań i tkanin stopą, krokami, dłonią itp.;

·         eksperymentowanie rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, wyrażanie emocji za pomocą środków pozawerbalnych; wyróżnianie i nazywanie elementów otoczenia; wprowadzenie litery R, r;

·         wypowiadanie się na temat zawodów swoich rodziców i dziadków, tworzenie wspólnych doświadczeń; rozwijanie kompetencji językowych poprzez określanie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej;

·         poznanie ozdób świątecznych charakterystycznych dla wybranych regionów Polski m.in. Mazowsza, Podkarpacia, Kaszub; doskonalenie umiejętności wskazywania niektórych miast i regionów na mapie Polski; rozwijanie samodzielności i umiejętności sprawdzania własnej pracy; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez podejmowanie czynności dodawania w codziennych sytuacjach;

·         doskonalenie nawyków kulturalnego zachowania się przy stole i zasad podejmowania gości; wprowadzenie liczby i cyfry 7 w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym;

·         rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie posługiwania się określeniami: mniej, więcej, najmniej, najwięcej; wprowadzenie litery L, l na przykładzie wyrazu lalka;

·         zapoznanie dzieci z tradycjami i zwyczajami związanymi z obchodami świąt Bożego Narodzenia w wybranych regionach Polski m.in. na Mazowszu, Podkarpaciu, Kaszubach; rozwijanie kompetencji językowych poprzez rozwijanie słownika czynnego (wymienianie charakterystycznych zwyczajów związanych z obchodami świąt Bożego Narodzenia);

·         zapoznanie dzieci z tradycjami i zwyczajami związanymi z obchodami świąt Bożego Narodzenia w wybranych krajach na świecie (mi. in. Meksyk, Wielka Brytania); określanie różnic i podobieństw dotyczących obchodów świąt Bożego Narodzenia w wybranych krajach i w Polsce;

·         umacnianie poczucia przynależności do rodziny; rozwijanie kompetencji językowych i matematycznych poprzez stosowanie pojęć: wcześniej, później, teraz;

zapoznanie z tradycjami i zwyczajami związanymi z obchodami świąt Bożego Narodzenia w Polsce; kształtowanie odporności emocjonalnej poprzez udział w przedstawieniu przed publicznością; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach.

 

·

·    

Script logo