Zamierzenia wychowawczo dydaktyczne na luty 2020

Grupa I

Krąg tematyczny: Do sklepów wyruszamy, gdy zakupy zrobić mamy

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Obserwacja pracy ludzi wykonujących różne zawody w bliskim otoczeniu przedszkola.

Nabywanie umiejętności wymiany jeden do jednego, jeden do wielu w sytuacji zabawy.

Poznanie różnych rodzajów placówek handlowych i ich asortymentu.

Krąg tematyczny: Podróżować każdy może: na rowerze, na motorze

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Rozróżnianie pojazdów poruszających się na lądzie, na wodzie, w powietrzu.

Składanie prostych konstrukcji z papieru.

Stworzenie okazji do obserwacji obiektów w powietrzu i na wodzie w toku zabaw badawczych.

Rozwijanie zdolności uważnego słuchania wierszy oraz wypowiadania się w różny sposób.

Krąg tematyczny: Taki nastrój jest w teatrze, że zachwycam się, gdy patrzę

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Rozwijanie aktywności twórczej przez wspólne wykonywanie form przestrzennych z różnego rodzaju materiału.

Bogacenie przeżyć dzieci przez zabawy z wcielaniem się w role.

 

Poznawanie tekstów bajek, dostrzeganie podobieństw między nimi.

Grupa II

Cele ogólne

Obszar fizyczny

• wdrażanie do poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych

• rozwijanie motoryki małej

• kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności i koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych

Obszar emocjonalny

• wdrażanie do przedstawiania swoich uczuć za pomocą ruchu i gestu

• wdrażanie do wyrażania uczuć i emocji w społecznie akceptowany sposób

Obszar społeczny

• budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupach

• respektowanie zasad panujących w grupie

• wdrażanie do uważnego i aktywnego słuchania rówieśników i nauczycieli/dorosłych

Obszar poznawczy

• nazywanie i rozróżnianie instrumentów oraz ich dźwięków

• poznanie różnych form tańca

• poznanie różnych rodzajów muzyki

• poznanie obrazu graficznego liczby 10

• doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 10

 

Grupa III

 1. Ferie to jest super sprawa, odpoczynek i zabawa

 2. Do sklepów wyruszamy, gdy zakupy zrobić mamy

 3. Podróżować każdy może: na rowerze, na motorze

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Uwrażliwienie na naturalne piękno zimy i zimowego krajobrazu;

Doskonalenie umiejętności wypowiedzi oraz bogacenie słownika czynnego dzieci;

Wzbogacanie wiedzy o sportach zimowych;

Doskonalenie umiejętności liczenia, porównywanie liczebności zbiorów;

 

Poznawanie miejsc użyteczności publicznej oraz ich znaczenia w życiu;

Kształtowanie umiejętności właściwego zachowania w miejscach publicznych;

Obserwacja pracy ludzi wykonujących różne zawody w bliskim otoczeniu przedszkola;

Nabywanie umiejętności wymiany jeden do jednego, jeden do wielu w sytuacji zabawy;

Rozbudzanie intuicji matematycznej w obszarach: ciężar i długość/szerokość.

 

Rozróżnianie pojazdów poruszających się na lądzie, na wodzie, w powietrzu;

Składanie prostych konstrukcji z papieru unoszących się w powietrzu i na wodzie;

Stworzenie okazji do obserwacji obiektów w powietrzu i na wodzie w toku zabaw badawczych;

 

Rozwijanie zdolności uważnego słuchania opowiadań i wierszy oraz wypowiadania się w różny sposób.

Grupa IV

 1. Spotkanie z bajką.
 2. Karnawał w przedszkolu.
 3. W dawnych czasach.

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZE:

 • Rozwijanie czynnego słownika dziecka.
 • Rozwijanie koncentracji uwagi i szybkości reakcji w zabawach ruchowych.
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej sylabowej; wyróżnianie pierwszej i ostatniej głoski, podział zdania na wyrazy.
 • Poznanie życia na Ziemi przed tysiącami lat, charakterystyczne zwierzęta, rośliny, sposób życia jaskiniowców.
 • Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania w zakresie 7, porządkowania, porównywania liczebności oraz dodawania i odejmowania przedmiotów.
 • Tworzenie improwizacji ruchowych, rytmicznych, itp.
 • Rozwijanie umiejętności twórczych podczas rysowania i malowania.
 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej w zabawach paluszkowych, grafomotorycznych.
 • Zna pojęcia karnawał, maskarada, bal przebierańców.
 • Wzbudzanie zainteresowań literaturą poprzez słuchanie baśni oraz ilustrowanie ich.
 • Rozpoznawanie dźwięków (odgłosów) pochodzących z różnych przedmiotów.
 • Wdrażanie do rozumienia następstw czasowych podczas układania sekwencji czasowych; posługiwanie się pojęciami najpierw, potem, na końcu.
 • Stwarzanie atmosfery zabawy i radości podczas wspólnych tańców.
 • Zachęcanie do uzasadniania swojego zdania w swobodnych rozmowach
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

Grupa V

 1. Eksperymenty z wodą i śniegiem
 2. W krainie muzyki
 3. Wśród malarzy i rzeźbiarzy

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne

Obszar fizyczny

 • wdrażanie do sprawnego i bezpiecznego posługiwania się przyborami i narzędziami
 • rozwijanie sprawności ruchowej poprzez aktywny udział w zabawach rytmicznych, muzycznych i naśladowczych
 • doskonalenie umiejętności utrzymywania prawidłowej postawy ciała podczas różnych aktywności
 • wyrabianie umiejętności reagowania na umowne sygnały

Obszar społeczny

 • wdrażanie do zachowania porządku i ładu na własnym stanowisku pracy
 • wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole (określone zasady, podział ról i przydzielenie zadań, czynności do wykonania)
 • wdrażanie do samodzielnego przygotowania przyborów i materiałów do zajęć
 • wdrażanie do właściwego zachowania się w miejscach publicznych
 • wdrażanie do przejawiania troski o estetykę i czystość otoczenia
 •  kształtowanie postawy samodzielności – przygotowywanie materiałów do pracy i organizowanie miejsca pracy
 •  kształtowanie umiejętności współdziałania, traktowania swoich potrzeb na równi z potrzebami innych członków grupy
 •  budowanie poczucia wartości, pewności siebie i odpowiedzialności
 •  wdrażanie do wyrażania siebie w indywidualny i oryginalny sposób (działalność artystyczna)

Obszar emocjonalny

 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
 • rozbudzanie zainteresowania otaczającym światem
 • rozwijanie ciekawości poznawczej oraz chęci odkrywania tajemnic przyrody poprzez eksperymentowanie
 • wdrażanie do przedstawiania swoich emocji i uczuć podczas tworzenia i oglądania dzieł sztuki
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka w odniesieniu do takich sfer aktywności człowieka jak muzyka, ruch i plastyka
 • odczuwanie dumy i zadowolenia z tworzenia i prezentowania swojej twórczości

Obszar poznawczy

 • rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej w obrębie zdań, wyrazów, sylab i głosek
 • poznanie drukowanej i pisanej litery „P”, „p”
 • kształcenie umiejętności rozpoznawania i nazywania litery „r”, „R”
 • rozwijanie umiejętności pisania znaków literopodobnych i liter
 • wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter
 • rozwijanie umiejętności zadawania pytań i odpowiadania na pytania
 • rozwijanie zainteresowań badawczych
 • uczenie cierpliwości oraz umiejętności właściwego planowania swoich działań, by eksperyment się udał
 • kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków z obserwowanych zjawisk fizycznych
 • zapoznanie z pojęciami: pieniądz, moneta, banknot, waluta
 • usprawnianie umiejętności liczenia przedmiotów w sytuacjach praktycznych, w zabawie
 • utrwalenie cyfr 0–9 i znaków matematycznych „<”, „>”, „=”
 • utrwalanie umiejętności przeliczania i dodawania w zakresie 10 (na liczmanach)
  ozwijanie umiejętności zapisywania liczb za pomocą cyfr, kropek lub innych symboli
 • wdrażanie do uczestnictwa w zabawach dydaktycznych z elementami kupowania i sprzedawania
 • rozumienie znaczenia umiejętności posługiwania się pieniędzmi
 • rozwijanie zainteresowań technicznych i fizycznych – poznawanie właściwości niektórych ciał i substancji
 • uwrażliwianie na różne elementy muzyki: dynamikę, tempo, rytm
 • kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem krótkich tekstów opartych na poznanych literach
 • wnioskowanie na podstawie zagadek słownych
 • usprawnianie umiejętności analizy i syntezy głoskowej wyrazów – odzwierciedlanie ich liczby – znaki graficzne lub układanie elementów
 • rozwijanie umiejętności odczytywania rebusów literowo-obrazkowych i sylabowo-obrazkowych
 • tworzenie sylab, wyrazów z ruchomego alfabetu
 • poznawanie i stosowanie podczas aktywności twórczej nowatorskich technik plastycznych
 • aktywizowanie do podejmowania działalności plastycznej
 • utrwalenie umiejętności przeliczania w przód i wspak w zakresie 10
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi
 • kształtowanie umiejętności kodowania i dekodowania informacji

        Grupa VI

 1. Baśnie, bajki, legendy
 2. Bale w karnawale
 3. Wynalazki
 • rozwijanie pamięci słuchowej i słownika czynnego dzieci; rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej; wprowadzenie litery B, b na przykładzie wyrazu balon;
 • kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze; przypomnienie zasad bezpiecznego i higienicznego oglądania telewizji; rozwijanie kompetencji językowych przez rozpoznawanie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej;
 • rozwijanie umiejętności wnioskowania i logicznego myślenia; doskonalenie kompetencji matematycznych przez segregowanie i rozdzielanie symboli graficznych według przyjętego kryterium;
 • poznawanie elementów kultury polskiej na podstawie legend; rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę głosek w słowach; uświadamianie czym różni się legenda od bajki i baśni;
 • ćwiczenie pamięci słuchowej, rozwijanie postrzegania wzrokowego przez wyróżnianie i nazywanie elementów ilustracji;
 • poznanie niektórych polskich tańców ludowych, ich nazw oraz podstawowych kroków tanecznych; wprowadzenie litery N, n na przykładzie wyrazu noga;
 • utrwalanie informacji o pracy krawcowej, szewca; rozwijanie umiejętności matematycznych przez mierzenie długości; wprowadzenie liczby 10;
 • podejmowanie samodzielnych aktywności i uczestniczenie w zabawach tematycznych; porównywanie liczebności zbiorów;
 • poszerzenie wiedzy o niektórych zwyczajach karnawałowych na świecie, uzupełnianie ilustracji według podanego wzoru;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej przez zabawy taneczne; rozwijanie kompetencji językowych; kształtowanie słuchu fonematycznego przez określanie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej;
 • rozwijanie kompetencji samodzielnego uczenia się z różnych źródeł; wspomaganie rozwoju intelektualnego i odporności emocjonalnej podczas rozgrywania gier planszowych; doskonalenie umiejętności odczytywania symboli i posługiwania się nimi;
 • rozwijanie zainteresowania wynalazkami technologicznymi; wprowadzenie litery P, p na przykładzie wyrazu pralka;
 • wdrażanie do samodzielnej aktywności poznawczej; doskonalenie umiejętności dokonywania analizy sylabowej;
 • poszerzenie wiedzy o niektórych zwyczajach karnawałowych na świecie, uzupełnianie ilustracji według podanego wzoru;
 • rozwijanie słuchu fonematycznego przez słuchanie i identyfikowanie dźwięków z otoczenia;
 • pobudzanie kreatywnego myślenia i myślenia przyczynowo-skutkowego; zachęcanie do eksperymentowania; rozwijanie kompetencji językowych przez określanie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej.
Script logo