Zamierzenia wychowawczo dydaktyczne na marzec 2020

Grupa I

Krąg tematyczny: Czy to siostra, czy to brat, kolorowy z nimi świat

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Utrwalenie pojęcia „para”.

Uświadomienie relacji pokrewieństwa i właściwe nazywanie członków rodziny.

Czerpanie radości z tworzenia przedmiotów o charakterze użyteczno-dekoracyjnym.

Wdrażanie dzieci do współdziałania i współpracy.

 

Krąg tematyczny: Wiosna zaraz tu przybędzie, kolorowo będzie wszędzie

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Rozwijanie podstawowych umiejętności z zakresu uprawy i hodowli roślin.

Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną i wiązanie tych zjawisk z aktualną porą roku.

Rozwijanie mowy i myślenia dzieci w toku zabaw i zajęć, kształtowanie umiejętności językowych, bogacenie słownictwa.

Ćwiczenia rozwijające sprawność fizyczną i aparatu oddechowego.

 

Krąg tematyczny: Słychać śpiew wśród drzew i chmur – to artystów ptasich chór

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Zachęcanie do systematycznej obserwacji świata przyrody, dostrzeganie bieżących zmian 

Doskonalenie funkcjonowania narządów artykulacyjnych.

Poznanie kształtu niektórych figur geometrycznych.

 

Krąg tematyczny: Szybko biegnie każdy dzień, rosnę szybko, dużo wiem

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Dostrzeganie zmian we własnej osobie (cechy jakościowe i ilościowe).

Nabywanie coraz dojrzalszych kompetencji społecznych, budowanie obszaru własnego „ja”.

Uświadomienie sobie konsekwencji upływu czasu w kontekście rozwoju i wzrostu.

Doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi na konkretny temat.

GRUPA II

Utrwalenie pojęcia para;

Uświadomienie relacji pokrewieństwa i właściwe nazywanie członków rodziny;

Czerpanie radości z tworzenia przedmiotów o charakterze użyteczno-dekoracyjnym;

Kształtowanie umiejętności liczenia w możliwie szerokim zakresie.

Rozwijanie podstawowych umiejętności z zakresu uprawy i hodowli roślin;

Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną i wiązanie tych zjawisk z obecną porą roku;

Rozwijanie mowy i myślenia dzieci w toku zabaw i zajęć, kształtowanie umiejętności językowych, bogacenie słownictwa;

Rozwijanie sprawności fizycznej i aparatu oddechowego.

Zachęcanie do systematycznej obserwacji świata przyrody, dostrzeganie bieżących zmian i pogłębianie wiedzy dzieci z zakresu ornitologii;

Doskonalenie funkcjonowania narządów artykulacyjnych;

Utrwalenie kształtu i nazw figur geometrycznych;

Kształtowanie umiejętności oceny zachowania bohaterów utworów literackich

Dostrzeganie zmian we własnej osobie (cechy jakościowe i ilościowe);

Kształtowanie intuicji związanych z relatywizmem i upływem czasu oraz umiejętności posługiwania się określeniami czasu;

Nabywanie coraz dojrzalszych kompetencji społecznych, budowanie obszaru własnego Ja;

Uświadomienie sobie konsekwencji upływu czasu w kontekście rozwoju i wzrostu;

Doskonalenie umiejętności budowania wielozdaniowej wypowiedzi na konkretny temat.

 

Grupa IV

Oznaki wiosny.

Kiedy patrzę w niebo.

Wszystko rośnie.

Pracowita wiosna.

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZE:

 • Dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie wraz z nadejściem wiosny (dłuższe dni, powracające ptaki, pierwsze kwiaty) i wypowiada się na ich temat. Zna kwiaty kwitnące w okresie przedwiośnia. Rozpoznaje i właściwie nazywa kwiaty chronione przebiśnieg, krokus. Nazywa poznane pory roku i zna ich cechy charakterystyczne.
 • Zna model kuli ziemskiej, wskazuje morza, oceany i kontynenty. Zna nazwy planet Układu Słonecznego.
 • Wdrażanie do rozumienia następstw czasowych podczas układania sekwencji czasowych; posługiwanie się pojęciami najpierw, potem, na końcu.
 • Dzieli wyraz na sylaby oraz przedstawia za pomocą liczmanów liczbę sylab.
 • Zna kolejne etapy sadzenia szczypioru, rzeżuchy, pietruszki. Wykonuje czynności konieczne do ich sadzenia.
 • Stosuje się do zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na spacerach. Rozumie konieczność dostosowania ubrania do temperatury.
 • Porządkuje zbiory wg liczby elementów i posługuje się liczebnikami głównymi w zakresie 7 oraz posługuje się pojęciami długo – dłużej, krótko – krócej.
 • Buduje wypowiedzi poprawne pod względem gramatycznym.
 • Odzwierciedla w formie plastycznej własne spostrzeżenia dotyczące przyrody.
 • Starannie wykonuje prace plastyczne i doprowadza je do końca.
 • Uczestniczy w zabawach tanecznych – porusza się w rytmie muzyki, wykonuje zaprezentowane ruchy. Tańczy w parze polkę.

Grupa V

W teatrze

Mali artyści to my!

Ziemia błękitna planeta

Wyprawa w kosmos

Obszar fizyczny

 • kształtowanie sprawności w zakresie koordynacji słuchowo-ruchowo wzrokowej
 • wdrażanie do tworzenia własnych układów ruchowych
 • rozwijanie umiejętności kreślenia znaków literopodobnych, symboli i nowo poznanych cyfr i liter
 • wyrabianie umiejętności prawidłowego chwytu podczas malowania, kolorowania i pisania

Obszar społeczny

 • kształtowanie postaw aktywnego odbiorcy sztuki muzycznej
 • budowanie świadomości, że obcowanie ze sztuką jest wartościowe i może sprawiać przyjemność
 • rozwijanie zdolności do zaangażowanego współuczestnictwa w realizacji zadań podejmowanych w parach, zespole lub z całą grupą
 • wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole (podporządkowanie się określonym zasadom, podziałowi ról i przydzielonym czynnościom do  wykonania)
 • kształtowanie postawy poszanowania opinii innych osób niezależnie od ich zgodności z własnymi sądami, nieocenianie innych po pozorach
 • budowanie systemu wartości dziecka – tolerancja, empatia, szacunek, uznanie

Obszar emocjonalny

 • wdrażanie do rozpoznawania i nazywania uczuć, jakie towarzyszą dziecku                                                     w kontakcie ze sztuką
 • rozwijanie umiejętności wyrażania emocji związanych ze słuchaniem i tworzeniem muzyki
 • rozbudzenie ciekawości i zainteresowania otaczającym światem
 • rozwijanie ciekawości poznawczej oraz chęci odkrywania tajemnic przyrody poprzez eksperymentowanie

 

Obszar poznawczy

 • wdrażanie do słuchania muzyki klasycznej i rozrywkowej
 • kształcenie umiejętności rozpoznawania i nazywania litery „r”, „R”,,,W”,,,Z”,,,G”
 • doskonalenie umiejętności tworzenia wyrazów z określonych liter
 • rozwijanie umiejętności czytania prostych tekstów złożonych z poznanych liter
 • doskonalenie umiejętności stosowania w praktyce znaków matematycznych „<”, „>”, „=”
 • kształtowanie umiejętności kodowania i dekodowania informacji
 • poszerzanie wiadomości o teatrze i spektaklach teatralnych
 • wprowadzenie znaków „+” i „–”
 • wdrażanie do oszczędności i przedsiębiorczości
 • poznawanie modeli monet, banknotów o niskich nominałach i znaczenie pieniądza w życiu człowieka i w gospodarstwie domowym
 • rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 12 w przód i wspak od dowolnej liczby
 • zdobywanie doświadczeń sprzyjających porównywaniu czasu wykonanych czynności, obserwacja ruchu wskazówek zegara

Grupa VI

W marcu, jak w garncu

Porządki w ogrodzie

Witaj wiosno

Pracowita wiosna

Cele ogólne:

 • utrwalanie informacji o charakterystycznych cechach wiosny; doskonalenie umiejętności matematycznych – aspekt porządkowy liczb; rozwijanie zainteresowań badawczych; wprowadzenie litery w, W na przykładzie wyrazu wazon;
 • rozwijanie kompetencji językowych dzieci przez poznanie i stosowanie przysłów oraz związków frazeologicznych związanych z wiosną; rozwijanie sprawności grafomotorycznej;
 • wdrażanie do odpowiedzialności za własne zdrowie i samopoczucie; rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę głosek w słowach;
 • pobudzanie rozwoju intelektualnego przez eksperymentowanie, stawianie hipotez i ich sprawdzanie; doskonalenie umiejętności matematycznych przez określanie objętości płynów;
 • utrwalanie informacji o zmianach zachodzących wiosną w przyrodzie, odwoływanie się do własnych doświadczeń; doskonalenie umiejętności przeliczania;
 • doskonalenie umiejętności słuchania tekstu i wypowiadania się na temat jego treści; wprowadzenie litery C, c;
 • rozwijanie kompetencji arytmetycznych przez wprowadzenie zapisu dodawania cyfr; kształtowanie postawy proekologicznej – zakładanie przedszkolnej uprawy roślin;
 • rozwijanie kompetencji matematycznych przez porządkowanie obiektów według określonych cech; rozwijanie umiejętności wykonywania prac przestrzennych;
 • kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej; rozwijanie umiejętności obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie;
 • rozwijanie poczucia rytmu; doskonalenie umiejętności arytmetycznych przez ćwiczenie zapisu dodawania cyfr;
 • utrwalenie informacji o kierunkach wędrówek ptaków – samodzielne wyszukiwanie informacji; wprowadzenie litery g, G na przykładzie wyrazu globus; rozwijanie kompetencji matematycznych przez stosowanie liczebników głównych i porządkowych;
 • promowanie zasad zdrowego trybu życia; utrwalanie kształtu poznanych liter;
 • doskonalenie umiejętności interpretowania muzyki ruchem; kształtowanie wrażliwości estetycznej; rozwijanie pamięci wzrokowej;
 • zapoznanie ze zwyczajami dotyczącymi pożegnania zimy w różnych rejonach Polski, kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej przez zabawy ruchowe;
 • wdrażanie do samodzielnego wyszukiwania i weryfikowania informacji dotyczących pracy w gospodarstwie, rozwijanie umiejętności współpracy, wprowadzenie litery ł, Ł kształcenie kompetencji językowych przez analizę i syntezę głosek w słowach;
 • rozwijanie wiedzy przyrodniczej na temat zwierząt; doskonalenie sprawności narządów artykulacyjnych;
 • układanie obrazków i opowiadanie historyjki zgodnie z chronologią wydarzeń;
 • uczestniczy w zabawach tanecznych. Zna krok walca.

 

 

Script logo