Zamierzenia wychowawczo dydaktyczne na styczeń 2020

GRUPA I

Krąg tematyczny: Nowy Rok się właśnie zaczął i z radości wszyscy skaczą

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
Dostrzeganie występowania zdarzeń czasowych, pór roku, miesięcy, zapoznanie dzieci z nazwami.
Rozwijanie zdolności dostrzegania i wyodrębniania się rytmów i sekwencji czasowych.
Poznawanie utworów literackich o wartościach wychowawczych.

Krąg tematyczny: Cały z cegły, ma dwie wieże, w tym zamku kiedyś mieszkali rycerze

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
Zaspokajanie dziecięcej potrzeby aktywności twórczej.
Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.
Stwarzanie okazji do wspólnych działań w zabawie.

Krąg tematyczny: Kocham babcię, kocham dziadka, bycie z nimi to jest gratka

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
Rozwijanie zdolności mówienia o uczuciach.
Wspieranie dzieci w działaniach świadczących o przywiązaniu i miłości do najbliższych.
Stwarzanie okazji do wystąpień publicznych z okazji Dnia Babci i Dziadka.

GRUPA II

Cele ogólne
Obszar fizyczny

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych na świeżym powietrzu
 • wdrażanie do zdrowego stylu życia (dobór stroju, aktywność, właściwe odżywianie, hartowanie organizmu
 • ustalenie zasad i miejsca bezpiecznej zabawy na świeżym powietrzu
 • uświadomienie niebezpieczeństw grożących podczas niewłaściwie zorganizowanej zabawy

Obszar emocjonalny

 • wdrażanie do wyrażania emocji w trakcie zabaw na świeżym powietrzu
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludz
 • wdrażanie do respektowania cudzych emocji

Obszar społeczny

 • rozwijanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej

 • doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów, koleżanek i dorosłych w różnych sytuacjach (zaproszenie do tańca i zabawy)
 • budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupach

Obszar poznawczy

 • poznanie obrazu graficznego głoski „c” – litery „C”, „c”

 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania liter
 • wdrażanie do czytania liter, sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter
 • budowanie czynnego i biernego słownika dziecka (stosowanie nazw dyscyplin sportowych i zabaw zimowych)
 • poznanie obrazu graficznego liczby „0”
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 9
 • przeliczanie i porównywanie liczebności zbiorów
 • segregowanie, klasyfikowanie przedmiotów (rekwizytów, przyborów) według podanego kryterium
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciami: mniej, więcej, tyle samo, po równo
 • rozwijanie wrażliwości i wyobraźni muzycznej

Ćwiczenia poranne – zestaw ,,Zimowe zabawy”

Zabawy ruchowe

 • Rozgrzewka przed zawodami” – zabawa ruchowa w formie aerobiku przy muzyce

 • Zimowe zabawy” – zabawa naśladowcza
 • Ślady na śniegu” – zabawa ruchowa z elementem równowagi
 • Zaprzęgi sanek” – zabawa bieżna  

GRUPA III

Treści programowe:

- Nowy rok się właśnie zaczął i z radości wszyscy skaczą
- Cały z cegły, ma dwie wieże, w tym zamku kiedyś mieszkali rycerze
- Kocham babcię, kocham dziadka, bycie z nimi to jest gratka
- Co marzenia, to marzenia, wnet się życie nasze zmienia

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Dostrzeganie powtarzalności pór roku, miesięcy;
Spostrzeganie sekwencji czasowych: krótszych i dłuższych (godzin, dni, miesięcy);
Zapoznanie dzieci z nazwami miesięcy, pór roku, dni tygodnia;
Rozwijanie zdolności dostrzegania i wyodrębniania rytmów i sekwencji czasowych.
Zaspokajanie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej;
Organizowanie zabaw sprzyjających rozwinięciu się pożądanych cech charakteru: cierpliwości, godzenia się z niepowodzeniem;
Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem;
Ćwiczenie właściwego ustawiania się w pary.
Rozwijanie umiejętności mówienia o uczuciach;
Wspieranie dzieci w działaniach świadczących o przywiązaniu i miłości do najbliższych;
Umożliwienie własnoręcznego wykonania prezentów;
Kształcenie umiejętności planowania i realizacji działań związanych z przygotowaniem przyjęcia;
Kształcenie odporności emocjonalnej w sytuacjach wystąpień przed widownią;
Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
Doskonalenie umiejętności wyrażania własnych myśli i życzeń;
Kształtowanie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych;
Doskonalenie umiejętności liczenia przedmiotów, dokładania, zabierania, ustalania, ile pozostało;
Uwrażliwienie na potrzeby i marzenia innych ludzi.

GRUPA IV

 1. Skok w Nowy Rok.

 2. Wszędzie biało.

 3. Kochamy babcie i dziadków.

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZE:

 • Rozumienie cykliczności występowania kolejnych pór roku i ich charakterystycznych cech. Nazywanie kolejno występujących miesięcy.

 • Nabywanie umiejętności uważnego słuchania czytanego tekstu i udzielania właściwych odpowiedzi na pytania dotyczące treści, poprawnych pod względem gramatycznym.
 • Przeliczanie i posługiwanie się liczebnikami głównymi w zakresie 7 oraz rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych.
 • Budzenie szacunku i więzi emocjonalnej z najbliższą rodziną poprzez przeżywanie wspólnych radości i obchodów świąt. Odczuwanie uczucia radości z możliwości obdarowania najbliższych upominkiem.
 • Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas zimy, do bezpiecznej zabawy na śniegu z wykorzystaniem sprzętu sportowego (sanki). Zapamiętanie cech typowych dla zimy. Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Staranne wykonanie prac plastycznych i doprowadzenie ich do końca.
 • Wcielanie się w role aktorów w czasie wystąpień publicznych. Przełamanie lęku i wstydu.
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych poprzez śpiewanie piosenek, umiejętności rytmicznych oraz sprawności fizycznej dzieci.

GRUPA V

 1. Nowy Rok – mija czas

 2. Zimowa olimpiada przedszkolaków

 3. Z pamiętnika Babci i Dziadka

 4. Eksperymenty z wodą i śniegiem

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne

Obszar fizyczny

 • rozwijanie sprawności ruchowej poprzez aktywny udział w zabawach rytmicznych, muzycznych i naśladowczych

 • uświadamianie dzieciom wpływu aktywności fizycznej, hartowania i zdrowego odżywiania na stan zdrowia, prawidłowy rozwój i samopoczucie
 • wdrażanie do sprawnego i bezpiecznego posługiwanie się nożyczkami (wycinanie po liniach prostych, łamanych, falistych, kolistych)
 • doskonalenie sprawności manualnej przy wykonywaniu różnorodnych prac plastyczno-technicznych i konstrukcyjnych
 • wyrabianie umiejętności reagowania na umowne sygnały

Obszar emocjonalny

 • wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole: podporządkowania się określonym zasadom i czynnościom do wykonania

 • kształtowanie postawy poszanowania opinii i poglądów innych osób, niezależnie od sądów i przekonań własnych
 • kształtowanie umiejętności cieszenia się z wygranej
 • kształtowanie odporności emocjonalnej, a w szczególności radzenia sobie z przegraną oraz okazywania radości z wygranej innych
 • kształtowanie umiejętności czekania na swoją kolej
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych

Obszar społeczny

 • kształtowanie postawy uważnego słuchania innych, unikanie ich oceniania

 • rozwijanie postawy współdziałania jako podstawy budowania współpracy
 • kształtowanie umiejętności pracy i zabawy w grupie

Obszar poznawczy

 • wdrażanie do poprawnego posługiwania się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu (wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy)

 • wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter
 • wdrażanie do czytania globalnego (nazwy dni tygodnia, nazwy miesięcy)
 • poznanie drukowanej i pisanej litery „B”, „b”, „N”, „n”, „P”, „p”
 • kształtowanie umiejętności pisania znaków literopodobnych po śladzie, poznanych liter
 • doskonalenie syntezy i analizy słuchowo-wzrokowej, niezbędnej do nauki czytania
 • poznanie zapisu cyfrowego liczby 9
 • wdrażanie do zdobywania wiadomości o otaczającej rzeczywistości przyrodniczej (obserwacja pogody) usystematyzowanie wiedzy dzieci na temat zjawisk atmosferycznych (elementy pogody, zjawiska charakterystyczne dla pór roku)
 • rozwijanie postawy współdziałania jako podstawy budowania współpracy
 • kształtowanie umiejętności pracy i zabawy w grupie
 • rozwijanie umiejętności czytania globalnego (babcia, dziadek, życzenia itp.)
 • wdrażanie do sprawnego posługiwania się pojęciami odnoszącymi się do orientacji przestrzennej, kierunkowej i cech wielkościowych
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 9
 • doskonalenie przeliczania i porównywania liczebności zbiorów (o tyle więcej, o tyle mniej)
 • rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach
 • rozwijanie umiejętności wokalnych, recytatorskich i tanecznych
 • wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter
 • rozwijanie umiejętności zadawania pytań i odpowiadania na pytania
 • rozwijanie zainteresowań badawczych
 • uczenie cierpliwości oraz umiejętności właściwego planowania swoich działań, by eksperyment się udał
 • kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków z obserwowanych zjawisk fizycznych
 • zapoznanie z pojęciami: pieniądz, moneta, banknot, waluta
 • poznanie polskich monet i banknotów
 • usprawnianie umiejętności liczenia przedmiotów w sytuacjach praktycznych, w zabawie
 • utrwalenie cyfr 0–9 i znaków matematycznych „<”, „>”, „=”
 • rozumienie znaczenia umiejętności posługiwania się pieniędzmi
 • uwrażliwianie na różne elementy muzyki: dynamikę, tempo, rytm
 • kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem krótkich tekstów opartych na poznanych literach
 • wnioskowanie na podstawie zagadek słownych
 • rozwijanie umiejętności odczytywania rebusów literowo-obrazkowych i sylabowo-obrazkowych
 • tworzenie sylab, wyrazów z ruchomego alfabetu
 • aktywizowanie do podejmowania działalności plastycznej

GRUPA VI

 1. Witamy Nowy Rok
 2. Co można robić zimą?
 3. Święto babci i dziadka

Cele ogólne:

 •       zapoznanie dzieci ze zjawiskiem różnic czasowych (dwie półkule Ziemi); poszerzanie wiedzy dzieci na temat sposobów odmierzania czasu; rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej;
 • utrwalenie informacji o cykliczności pór roku;  
 • rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez utrwalenie znajomości nazw miesięcy w roku i informacji o ich przemienności;    
 • utrwalenie nazw dni tygodnia i ich przemienności; doskonalenie umiejętności posługiwania się takimi przyimkami jak: przedwczoraj, wczoraj, dziś, jutro, pojutrze;    
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez wskazywanie różnic pomiędzy wyrazami związanymi z zimowym krajobrazem; wprowadzenie liczby i cyfry 8 w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym;
 • wprowadzenie litery U, u; doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem czytanego tekstu; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach;
 • rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez rozróżnianie i nazywanie figur geometrycznych: koło i trójkąt; rozwijanie umiejętności matematycznych i percepcji wzrokowej poprzez segregowanie, rozdzielanie symboli graficznych według przyjętego kryterium;
 • rozwijanie kompetencji matematycznych; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach; utrwalenie informacji o sposobach chronienia swego ciała przed mrozem i wiatrem;
 • odtwarzanie rytmów ruchowo-słuchowo-wzrokowych;  
 • doskonalenie postawy szacunku wobec osób starszych; rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego;
 • stosowanie pojęć: wcześniej, później, obecnie; doskonalenie sprawności grafomotorycznej;  
 • rozwijanie umiejętności manualnych przy wykonywaniu upominku dla babci;  
 • kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej;
 • wprowadzenie litery S, s; określanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw;
 • wprowadzenie liczby i cyfry 9 w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym; rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej poprzez zabawy ruchowe; poszerzanie słownika czynnego i biernego dzieci o pojęcia związane ze sportami zimowymi;
 • rozwijanie umiejętności współpracy i stosowania zasad fairplay podczas zawodów grupowych; tworzenie i nazywanie zbiorów obiektów według określonych 2–3 cech.
Script logo