zamierzenia wychowawczo dydaktyczne na wrzesień 2019

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

Oddział I

• Zapoznanie się dzieci z nauczycielem oraz dzieci w obrębie grupy, a także z salą.
• Wdrażanie do zgodnego współdziałania w zabawie z innymi dziećmi i współpracy z nauczycielem.
• Wspomaganie dzieci w dobrym funkcjonowaniu społecznym i budowaniu dobrego samopoczucia.
• Wzbudzenie zaufania do nauczyciela i innych dzieci.
• Rozwijanie zdolności do uważnego słuchania opowiadań i wierszy oraz wypowiadania się w różny sposób.
• Nauka bezpiecznego poruszania się po schodach.
• Wdrażanie do racjonalnego wykorzystania czasu na zabawę i porządki po zabawie.
• Kształtowanie pozytywnego, pełnego ciekawości stosunku do zwierząt.
• Uświadomienie konieczności przestrzegania zasad gwarantujących bezpieczeństwo w przedszkolu i poza nim.
• Poznanie ogrodu przedszkolnego i zasad tam obowiązujących
• Rozszerzenie zasobu słownictwa i wiedzy z zakresu zasad ruchu drogowego.
• Kształtowanie elementarnych nawyków higienicznych i kulturalnych.
• Nabywanie pozytywnego stosunku do zabiegów higienicznych.
• Wdrażanie do samodzielności.
• Uwrażliwienie na estetyczny wygląd.

Oddział II

• Wdrażanie do uczestnictwa w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych
• Wdrażanie do bezpiecznego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
• Kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji
• Wdrażanie do współdziałania w zespole rówieśniczym
• Budowanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej
• Zapoznanie z rozkładem pomieszczeń w przedszkolu
• Kształtowanie pożądanych zachowań, respektowanie norm społecznych - wypracowanie kontraktu grupy
• Wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł i zasad obowiązujących podczas pobytu w przedszkolu
• Wdrażanie do wypowiadania się na określony temat
• Wdrażanie do samodzielnego tworzenia prac plastycznych za pomocą różnorodnych technik
• Kształtowanie umiejętności globalnego rozpoznawania napisów
• Kształtowanie umiejętności klasyfikowania obiektów, tworzenia kolekcji, sprawnego przeliczania i porównywania kolekcji
• Kształtowanie umiejętności określania kierunków (prawa, lewa, góra, dół) oraz położenia (obok, przed, za, między, nad, pod)
• Wdrażanie do uważnego słuchania
• Aktywny udział w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych
• Wdrażanie do bezpiecznego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
• Wdrażanie do proszenia o pomoc w sytuacjach trudnych
• Wdrażanie do radzenia sobie w nowych sytuacjach
• Kształtowanie umiejętności społecznych – posługiwanie się imieniem i nazwiskiem, znajomość zasad poruszania się w terenie zabudowanym (droga dziecka z domu do przedszkola i z przedszkola do domu, znajomość zasad przechodzenia przez jezdnię)
• Wdrażanie do oceny własnego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmowanie, tworzenie i respektowanie zasad zabawy w grupie
• Kształtowanie umiejętności komunikowania się z dziećmi i dorosłymi, wyrażania swoich oczekiwań społecznych wobec innych osób, grupy
• Kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem polskim (poprawne wymawianie głosek), rozróżnianie głoski w nagłosie i wygłosie (na początki i na końcu słowa)
• Rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
• Wskazywanie zawodów wykonywanych przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia oraz zawodów związanych z udzielaniem pomocy w różnych sytuacjach (nauczyciel, lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny, policjant, strażak)
• Budowanie czynnego i biernego słownika dziecka
• Kształtowanie umiejętności określania kierunków (prawa, lewa) oraz położenia (obok, przed, za, pomiędzy, nad, pod)

Oddział III

• Zapoznanie się dzieci w obrębie grupy, a także z nauczycielem, salą, bohaterem „Książki";
• Kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania w zabawie z innymi dziećmi i współpracy z nauczycielem;
• Wspomaganie dzieci w dobrym funkcjonowaniu społecznym i w budowaniu dobrego samopoczucia;
• Kształtowanie świadomości własnego „ja” oraz orientacji przestrzennej.
• Rozwijanie u dzieci zdolności do uważnego słuchania opowiadań i wierszy;
• Kształtowanie pozytywnego, pełnego ciekawości stosunku do książek i literatury dla dzieci;
• Zapoznanie dzieci z barwami podstawowymi i pochodnymi;
• Uświadomienie konieczności przestrzegania zasad gwarantujących bezpieczeństwo w przedszkolu i poza nim;
• Poszerzenie słownictwa i wiedzy z zakresu zasad ruchu drogowego;
• Rozbudzanie intuicji geometrycznej (koło);
• Kształtowanie nawyku przestrzegania zasad ruchu drogowego.
• Kształtowanie elementarnych nawyków higienicznych i kulturalnych;
• Rozwijanie prawidłowego oddechu, artykulacji i wymowy;

Oddział VI

  1. W przedszkolu

  2. Wakacyjne wspomnienia

  3. Jesteśmy bezpieczni

  4. Dbam o siebie i środowisko

Cele ogólne:

•Poznanie najbliższego otoczenia i niektórych pomieszczeń przedszkolnych; integracja grupy przedszkolnej przez wspólne zabawy ruchowe;
•Wyróżnianie i nazywanie elementów najbliższego otoczenia; utrwalenie zasad bezpieczeństwa; rozwijanie wyobraźni przestrzennej; rozwijanie pamięci wzrokowej i orientacji w przestrzeni
•Wprowadzenie zasad obowiązujących w grupie przedszkolnej; doskonalenie umiejętności posługiwania się symbolami; rozwijanie słownika czynnego i umiejętności wypowiadania się na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa;
•Rozpoznawanie zapisu swojego imienia i zapisu imion kolegów i koleżanek z grupy (czytanie globalne); rozwijanie umiejętności klasyfikowania i definiowania obiektów; utrwalenie umiejętności orientacji w schemacie ciała;
•Integrowanie grupy przedszkolnej, doskonalenie umiejętności interpersonalnych; rozwijanie umiejętności matematycznych przez identyfikowanie i nazywanie części ciała; doskonalenie umiejętności interpersonalnych poprzez podejmowanie zabaw zespołowych;
•Doskonalenie kompetencji językowych przez rozwijanie słownika czynnego (wymienianie charakterystycznych cech lata jako pory roku); usprawnianie percepcji wzrokowej
•Poszerzanie wiedzy na temat różnych regionów polski i świata w sposób pośredni (zdjęcia, pocztówki, wspomnienia z wakacji); rozwijanie zainteresowań czytelniczych – czytanie globalne, praca z mapą
•Podejmowanie samodzielnej aktywności poznawczej – wyszukiwanie informacji w różnych źródłach; doskonalenie percepcji słuchowej
•Wprowadzenie liczby i cyfry 0; rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej; rozwijanie słownika czynnego – wyszukiwanie synonimów i rymów do słów: zero, nic, pusty; wprowadzenie pojęcia dom jako azyl, poczucie bezpieczeństwa
•Rozpoznawanie, identyfikowanie i nazywanie określonych symboli, np. niektórych znaków drogowych, instrukcji; przypomnienie zasad bezpiecznej jazdy na rowerze; ćwiczenie percepcji wzrokowej – różnicowanie podobnych kształtów liter; rozwijanie sprawności małej motoryki i koordynacji wzrokowo-ruchowej;
•Utrwalenie numerów telefonów alarmowych i sposobu korzystania z nich;
•Rozwijanie umiejętności matematycznych, wprowadzenie litery o na przykładzie wyrazu okulary;
•Rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę zdań;
•Rozwijanie umiejętności matematycznych związanych ze schematem ciała – rysunek postaci ludzkiej; rozumienie potrzeby dbania o higienę własnego ciała (profilaktyka); słuchanie i identyfikowanie dźwięków z otoczenia;
•Wprowadzenie liczby i cyfry 1;
•Rozwijanie kompetencji językowych, określanie głoski w nagłosie słów o prostej budowie fonetycznej.

 

 

 

Script logo