Rekrutacja

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025 

INFORMUJEMY, ŻE NA WOLNE MIEJSCA dla dzieci : 5-4-3 letnich

ROZPOCZNIE SIĘ W NASZYM PRZEDSZKOLU REKRUTACJA  UZUPEŁNIAJĄCA 

od 10.05.2024 od godz. 8:00 do 17.05.2024r. do godz. 15:00

- elektroniczna rejestracja kandydatów: w dniach 10 -17 maja

- publikacja list dzieci zakwalifikowanych: w dniu 10 czerwca 

- potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola : w dniach : 11-13 czerwca

- publikacja list dzieci przyjętych: w dniu 14 czerwca

.........................................................................................................................................................................................................................

Rekrutacja do przedszkola została rozstrzygnięta.

Wszystkie złożone wnioski kandydatów do naszej placówki zostały zaakceptowane pozytywnie.

Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest POTWIERDZENIE  WOLI UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA , złożone w formie elektronicznej bądź w placówce do dnia 11.04.2024 r. 

NIE ZŁOŻENIE POTWIERDZENIA WOLI JEST RÓWNOZNACZNE  Z REZYGNACJĄ Z MIEJSCA W PRZEDSZKOLU.

Po złożeniu potwierdzenia status dziecka zmienia się na : dziecko przyjęte do przedszkola.

Informacje o przyjęciu dziecka do przedszkola pojawią się 12 kwietnia 2024r. o godz. 15

................................................................................................................................................................................................................................

- W pierwszej kolejności od 29 STYCZNIA 2024r. do 9 LUTEGO 2024r. rodzice uczęszczających przedszkolaków składają deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego. 

Deklaracje do pobrania od 29 STYCZNIA 2024r. Po wypełnieniu prosimy o zwrot deklaracji  do 9 lutego 2024r. Oddanie deklaracji w terminie gwarantuje miejsce dziecka w przedszkolu w kolejnym roku szkolnym 2024/2025. Jeśli rodzic myśli o zapisaniu dziecka do innej placówki to w naszym przedszkolu trzeba wypisać rezygnację z miejsca w przedszkolu i uczestniczy w rekrutacji na zasadach tak jak nowe dzieci.

- W drugiej kolejności od 1 marca do 15 marca 2024r. rozpocznie się rekrutacja elektroniczna dla kandydatów do przedszkoli miasta i gminy Kępno na rok szkolny 2024/2025.

Od 1 marca (od godz. 8:00) dla Państwa dyspozycji, będzie uruchomiona strona rekrutacji pod adresem: www.kepno.przedszkola.vnabor.pl  na której rodzic loguje się, wybiera przedszkole, wypełnia wniosek.

Wypełnione wnioski i podpisane przez dwóch rodziców przynosimy do przedszkola pierwszego wyboru.

Wnioski składamy kompletne wraz z wymaganymi załącznikami - zaświadczeniem z zakładu pracy o zatrudnieniu rodziców, oświadczeniem oraz zaświadczeniem z  Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie o odprowadzaniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za wszystkie zamieszkałe osoby, oświadczeniem o samotnym wychowywaniu dziecka, orzeczeniem o niepełnosprawności.

- zaświadczenie z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony środowiska o odprowadzaniu opłaty  wydaje się za opłatą skarbową – 17 zł. Opłatę trzeba zrobić wcześniej i załączyć dowód wpłaty/przelewu z konta. Nr rachunku bankowego jest na wniosku. (wzór wniosku o wydanie będzie do pobrania ze strony  naboru ). Osobą wnioskująca jest podatnik - właściciel domu, w przypadku zamieszkania w bloku , wynajmowania wniosek składa Spółdzielnia Mieszkaniowa. Prosimy żebyście państwo nie czekali do ostatniego dnia na pozyskanie zaświadczenia z Wydziały Gospodarki - Ul. Kościuszki 9. Jeśli nastąpi kumulacja wniosków o jego wydanie, to może się zdarzyć, że będzie problem z wydaniem zaświadczenia w terminie. Brak załącznik powoduje utratę punktów za dane kryterium.

Wnioski podpisane elektronicznie przez obojga rodziców profilem zaufanym nie trzeba przynosić.

Prosimy o zapoznanie się z wszystkimi dokumentami dostępnymi na tej stronie.

Kolejność zgłoszenia nie ma żadnego wpływu na przyjęcie dziecka do przedszkola.

Przy rejestrowaniu wniosku proszę wpisać adres poczty elektronicznej, będą tam kierowane przez system informacje o zakwalifikowaniu i przyjęciu dziecka oraz będzie możliwość dostępu do państwa hasła w przypadku zapomnienia.

www.kepno.przedszkola.vnabor.pl

Do Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie gminy Kępno. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego Komisja po weryfikacji wniosków bierze pod uwagę kryteria ustawowe, które mają jednakową wartość punktową – 150 pkt (zgodnie z art.131 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe):

 1. wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci);
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Dokumentami potwierdzającymi powyższe kryteria są:

 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 • oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 • orzeczenie o niepełnosprawności,
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu;
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 , z 2012r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866).

Oświadczenia potwierdza rodzic we wniosku, a dokumenty, o których mowa powyżej składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, bądź w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica.

W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, gdy przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami bądź kandydaci uzyskali równorzędną ilość punktów, komisja rekrutacyjna bierze pod uwagę:  kryteria lokalne, które mają różną wartość punktową

( zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr LX/406/2022 z 29 grudnia 2022r.)

Script logo