Rekrutacja

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

DZIEŃ OTWARTY DLA NOWYCH PRZEDSZKOLAKÓW

zaplanowano w dniu 28 czerwca 2023 o godz. 1045

- zapoznanie się z przedszkolem                                                                                                                           

- informacje organizacyjne                                                                                        

- podpisanie dokumentów                                                                                                   

- prezentacje przedszkolaków                                                                                         

- zabawy na placu zabaw

Zakończenie rekrutacji na rok szkolny 2023/24

W dniu 17 kwietnia 2023 o godzinie 15 ogłoszenie wyników rekrutacji. Rodzice otrzymują na adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia dziecka. W przedszkolu dostępne są od godz. 15 publikowane  listy dzieci przyjętych. 

W naszej placówce zostały przyjęte wszystkie dzieci, które kontynuują edukację przedszkolną oraz wszystkie dzieci nowo rekrutujące się, które były zakwalifikowane i których rodzice potwierdzili wolę  uczęszczania dziecka do naszego przedszkola do dnia  14 kwietnia 2023.

                                                                                                                                                                                                   ..................................................................................................................................................................................................................

Informujemy, że wkrótce rozpocznie się rekrutacja na kolejny rok szkolny 2023/2024 :

- W pierwszej kolejności od 6 lutego  2023r. do 17 lutego 2023r. rodzice uczęszczających przedszkolaków składają deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego. 

Deklaracje do pobrania od poniedziałku 6 lutego 2023r. Po wypełnieniu prosimy o zwrot deklaracji  do 17 lutego 2023r. Oddanie deklaracji w terminie gwarantuje miejsce dziecka w przedszkolu w kolejnym roku szkolnym 2023/2024. Jeśli rodzic myśli o zapisaniu dziecka do innej placówki to w naszym przedszkolu trzeba wypisać rezygnację z miejsca w przedszkolu i uczestniczy w rekrutacji na zasadach tak jak nowe dzieci.

- W drugiej kolejności od 1 marca do 15 marca 2023r. rozpocznie się rekrutacja elektroniczna dla kandydatów do przedszkoli miasta i gminy Kępno na rok szkolny 2023/2024.

Od 1 marca (od godz. 8:00) dla Państwa dyspozycji, będzie uruchomiona strona rekrutacji pod adresem: www.kepno.przedszkola.vnabor.pl  na której rodzic loguje się, wybiera przedszkole, wypełnia wniosek.

Wypełnione wnioski i podpisane przez dwóch rodziców przynosimy do przedszkola pierwszego wyboru.

Wnioski składamy kompletne wraz z wymaganymi załącznikami - zaświadczeniem z zakładu pracy o zatrudnieniu rodziców, oświadczeniem oraz zaświadczeniem z  Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie o odprowadzaniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za wszystkie zamieszkałe osoby, oświadczeniem o samotnym wychowywaniu dziecka, orzeczeniem o niepełnosprawności.

- zaświadczenie z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony środowiska o odprowadzaniu opłaty  wydaje się za opłatą skarbową – 17 zł. Opłatę trzeba zrobić wcześniej i załączyć dowód wpłaty/przelewu z konta. Nr rachunku bankowego jest na wniosku. (wzór wniosku o wydanie będzie do pobrania ze strony  naboru ). Osobą wnioskująca jest podatnik - właściciel domu, w przypadku zamieszkania w bloku , wynajmowania wniosek składa Spółdzielnia Mieszkaniowa. Prosimy żebyście państwo nie czekali do ostatniego dnia na pozyskanie zaświadczenia z Wydziały Gospodarki - Ul. Kościuszki 9. Jeśli nastąpi kumulacja wniosków o jego wydanie, to może się zdarzyć, że będzie problem z wydaniem zaświadczenia w terminie. Brak załącznik powoduje utratę punktów za dane kryterium.

Wnioski podpisane elektronicznie przez obojga rodziców profilem zaufanym nie trzeba przynosić.

Prosimy o zapoznanie się z wszystkimi dokumentami dostępnymi na tej stronie.

Kolejność zgłoszenia nie ma żadnego wpływu na przyjęcie dziecka do przedszkola.

Przy rejestrowaniu wniosku proszę wpisać adres poczty elektronicznej, będą tam kierowane przez system informacje o zakwalifikowaniu i przyjęciu dziecka oraz będzie możliwość dostępu do państwa hasła w przypadku zapomnienia.

www.kepno.przedszkola.vnabor.pl

Do Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie gminy Kępno. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego Komisja po weryfikacji wniosków bierze pod uwagę kryteria ustawowe, które mają jednakową wartość punktową – 150 pkt (zgodnie z art.131 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe):

 1. wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci);
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Dokumentami potwierdzającymi powyższe kryteria są:

 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 • oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 • orzeczenie o niepełnosprawności,
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu;
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 , z 2012r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866).

Oświadczenia potwierdza rodzic we wniosku, a dokumenty, o których mowa powyżej składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, bądź w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica.

W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, gdy przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami bądź kandydaci uzyskali równorzędną ilość punktów, komisja rekrutacyjna bierze pod uwagę:  kryteria lokalne, które mają różną wartość punktową

( zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr LX/406/2022 z 29 grudnia 2022r.)

- 7 kwietnia 2023 r. od godziny 15 będą znane pierwsze wyniki postępowania rekrutacyjnego. Lista zakwalifikowanych dzieci będzie dostępna w przedszkolu. Z systemu również otrzymacie państwo informacje o statusie dziecka : dziecko zakwalifikowane/ dziecko zakwalifikowane z innej preferencji/ dziecko niezakwalifikowane/ 

Obowiązkiem rodzica po zakwalifikowaniu do danego przedszkola jest złożenie w dniach :  od 11 kwietnia  2023r. od godz. 8 do 14 kwietnia 2023r. do godz.15  POTWIERDZENIA  WOLI UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

Można dokonać potwierdzenia w systemie elektronicznie podpisując podpisem albo przesyłając załącznik - skan oświadczenia, lub osobiście w przedszkolu.  NIE ZŁOŻENIE POTWIERDZENIA WOLI JEST RÓWNOZNACZNE  Z REZYGNACJĄ Z MIEJSCA W PRZEDSZKOLU.

Po złożeniu potwierdzenia status dziecka zmienia się na : dziecko przyjęte do przedszkola.

Informacje o przyjęciu dziecka do przedszkola pojawią się 17 kwietnia 2023r. o godz. 15

 

Script logo